Energetski pregled

­­­

V sklopu energetskega pregleda so pregled, raziskava in analiza porabe energije v procesu ali stavbnem objektu. Končni cilj energetskega pregleda je prepoznati področja visoke uporabe energije ter opredelitev možnih ukrepov z določenim­i prioritetami, ki nudijo naročniku / uporabniku napotke za organizacijske s­premembe in kvalit­etne investicijsk­e odločitve, ki bodo zmanjšali energetske potrebe.

 

Glede na namen in ob­seg energetskih pregledov ločimo:

  • preliminarni energ­etski pregled: predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma ogleda stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
  • poenostavljeni energetski pregled: se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
  • razširjeni energetski pregled: je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

 

Z realizacijo ukrepov energetskega pregleda lahko podjetje / uporabnik zniža stroške in prihrani, hkrati pa je upravljanje energije učinkovit trend za prihodnje, saj manj porabljene energije pomeni konkurenčno prednost in manjše posledice za okolje.